กลับ

การชำระเงิน

ชำระผ่านตัวแทนบริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด

ชำระโดยตรงที่สำนักงาน บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

ชำระผ่าน Internet Banking

ชำระโดยหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน

Choose the best option for your family’s future health

ติดต่อเรา