OUR 12 YEARS JOURNEY AT CRYOVIVA

รับชมวิดิโอ
Achievements and Awards
จริยธรรม การรับรองคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ

Quality Choice Prize 2019

จาก European Society for Quality Research (ESQR) ประเทศเยอรมนี สำหรับองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมและเป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมใหม่

The Bizz Awards 2019

ประเภท “Inspiration Company” จัดขึ้นโดย World Confederation of Business (WORLDCOB) ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของนักธุรกิจ กว่า 3,000 ราย จากกว่า 120 ประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสนับสนุนการเติบโตของสมาชิก

Executives - Thailand

คุณจิรัญญา ประชาเสรี

ประธานกรรมการบริหาร - ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณกมลรัตน์ ศรีถวิล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

คุณสุมีท จินเดิล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ว่าที่เรือตรี กันตพัฒน์ คเชนทร์ไพศาล

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies)

การรับรองมาตรฐานเฉพาะทางในระดับสากลเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ ทั้งในด้านการจัดเก็บ จนถึงการเพาะเลี้ยงเซลล์ เพื่อที่ผู้ใช้จะได้รับสเต็มเซลล์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างแท้จริง

AABB Accredited

ไครโอวิวาผู้นำนวัตกรรมสเต็มเซลล์ในระดับสากลและเป็นธนาคารฝากเก็บสเต็มเซลล์ในประเทศไทย
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมธนาคารเลือดสหรัฐอเมริกา
(Association for the Advancement of Blood & Biotherapies AABB)
ทั้งสาขาการจัดเก็บสเต็มเซลล์และการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ ซึ่งได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นจากลูกค้ามากมาย
ให้ช่วยดูแลสุขภาพและร่วมวางแผนอนาคตของคุณมาอย่างต่อเนื่องกว่า 12 ปี

AABB

เป็นสมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยทำหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานองค์กรที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับสเต็มเซลล์โดยเฉพาะการให้ความรู้ ความเข้าใจ
จนถึงการปฏิบัติทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดเก็บ การเพาะเลี้ยง การขนย้าย และสถานที่จัดเก็บที่ได้มาตรฐานและวงการแพทย์ทั่วโลกยอมรับ
เพื่อให้ทุกครอบครัวได้มั่นใจว่าจะได้รับสเต็มเซลล์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ปราศจากสิ่งเจือปน และมีประสิทธิภาพจริงเมื่อต้องนำไปใช้

ตรวจสอบบริษัท

มาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์เลือดสายสะดือโดยไครโอวิวา

คลิกที่นี่

มาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อ

คลิกที่นี่

United States Food and Drug Administration (USFDA)

การขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากหลายประเทศทั่วโลก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับครอบครัวไครโอวิวา

การขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยา

(United States Food and Drug Administration หรือ FDA)

จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา

หากเมื่อต้องการนำสเต็มเซลล์ของลูกน้อยที่เก็บไว้ไปใช้เพื่อรักษาในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ๆ ที่ให้การยอมรับตามมาตรฐานเดียวกันนี้ ทางไครโอวิวาได้มีการเตรียมความพร้อมตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกาไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งในกระบวนการจัดเก็บ การตรวจสอบ การคัดแยก การแช่แข็ง การติดฉลาก การบรรจุหีบห่อและการนำส่ง โดยผลิตภัณฑ์ของไครโอวิวาประเทศไทย จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ คือ

  • ต้องมีการดัดแปลงน้อย
  • ไม่มีสารเจือปนอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • นำผลิตภัณฑ์ไปใช้กับตนเอง หรือครอบครัวสายตรงเท่านั้น โดยการติดฉลากถูกต้อง ชัดเจน
  • ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนกระบวนการทำงานตามธรรมชาติของสเต็มเซลล์ จากการปรับปรุงหรือดัดแปลงใด ๆ

สามารถตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนโดยค้นหาว่า Cryoviva ได้ที่เว็บไซต์

คลิกที่นี่

International Society of Blood Transfusion

มาตรฐานสากลสำหรับการระบุผลิตภัณฑ์รักษาด้วยเซลล์จากมนุษย์ และการปลูกถ่ายเลือด เพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้อง ความปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ได้รับการปลูกถ่าย

The Asia-Pacific Bioprocessing Excellence Awards

รางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการทางชีวภาพ (Bioprocessing) และมีความเป็นเลิศตลอดกระบวนการผลิต และเป็นผู้นำในธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ อีกทั้งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

Executives - Thailand

คุณจิรัญญา ประชาเสรี

ประธานกรรมการบริหาร - ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณกมลรัตน์ ศรีถวิล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

คุณสุมีท จินเดิล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ว่าที่เรือตรี กันตพัฒน์ คเชนทร์ไพศาล

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

Frost & Sullivan

บริษัทสเต็มเซลล์ยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย หลายปีติดต่อกัน

ISO 9001 : 2015

มาตรฐานเพื่อรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ

BOI Support (Thailand Board of Investment)

การส่งเสริมด้านการลงทุนจากภาครัฐโดยให้การสนับสนุนบริษัทเอกชนที่มีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อยืนยันถึงความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของบริษัท

ICCBBA (International Council for Commonality in Blood Bank Automation)

เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร และร่วมมืออย่างเป็นทางการกับองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อดูและพัฒนามาตรฐาน ISBT 128

TCELS

ไครโอวิวา (ประเทศไทย) ได้รับคัดเลือกจากศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ภายใต้กำกับของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Executives - Thailand

คุณจิรัญญา ประชาเสรี

ประธานกรรมการบริหาร - ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณกมลรัตน์ ศรีถวิล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

คุณสุมีท จินเดิล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ว่าที่เรือตรี กันตพัฒน์ คเชนทร์ไพศาล

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Key milestones