01

For moms and family

ภายในร่างกายของเราอุดมไปด้วย “สเต็มเซลล์” หรือเซลล์ต้นกำเนิด และด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ในวันนี้ คุณพ่อคุณแม่จึงสามารถจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ เนื้อเยื่อสายสะดือ และเยื่อหุ้มรกของทารกแรกเกิดไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคที่มีความรุนแรงได้กว่า 85 โรค ให้กับลูกน้อย และเพื่อช่วยฟื้นฟูความเสื่อมของร่างกายให้กับทุกคนในครอบครัวได้

ดูรายละเอียด

02

01

02

Personal care

ด้วยเทคโนโลยีและความก้าวหน้าในปัจจุบัน ทุกคนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ด้วยสเต็มเซลล์จากไขมันของตัวเอง จากนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานการรับรองในระดับสากล ภายใต้คำนิยามที่ว่า Your Life is Your Choice หรือ คุณภาพชีวิตที่คุณเลือกเองได้

ดูรายละเอียด

For moms and family

ภายในร่างกายของเราอุดมไปด้วย “สเต็มเซลล์” หรือเซลล์ต้นกำเนิด และด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ในวันนี้ คุณพ่อคุณแม่จึงสามารถจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ เนื้อเยื่อสายสะดือ และเยื่อหุ้มรกของทารกแรกเกิดไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคที่มีความรุนแรงได้กว่า 85 โรค ให้กับลูกน้อย และเพื่อช่วยฟื้นฟูความเสื่อมของร่างกายให้กับทุกคนในครอบครัวได้

ดูรายละเอียด

Personal care

ด้วยเทคโนโลยีและความก้าวหน้าในปัจจุบัน ทุกคนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ด้วยสเต็มเซลล์จากไขมันของตัวเอง จากนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานการรับรองในระดับสากล ภายใต้คำนิยามที่ว่า Your Life is Your Choice หรือ คุณภาพชีวิตที่คุณเลือกเองได้

ดูรายละเอียด
For moms and family Personal care Additional services Concierge service

For moms and family

ภายในร่างกายของเราอุดมไปด้วย “สเต็มเซลล์” หรือเซลล์ต้นกำเนิด และด้วยความก้าวหน้าทางแพทย์ คุณพ่อคุณแม่จึงสามารถจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ เนื้อเยื่อสายสะดือ และเยื่อหุ้มรกของทารกแรกเกิดไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคที่มีความรุนแรงได้กว่า 85 โรค ให้กับลูกน้อย และเพื่อช่วยฟื้นฟูความเสื่อมของร่างกายให้กับทุกคนในครอบครัวได้

ดูรายละเอียด

สเต็มเซลล์ คืออะไร?

“สเต็มเซลล์” คือ “เซลล์ต้นกำเนิด” อันทรงคุณค่าที่มีความมหัศจรรย์สามารถแบ่งตัวและเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย อาทิ เซลล์ผิวหนัง สมอง หัวใจ กล้ามเนื้อ และเซลล์เม็ดเลือด เพื่อทดแทนเซลล์ที่เสื่อมสภาพในร่างกายได้

  • pointCB-HSCs สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ
  • pointCT-MSCs สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อสายสะดือ
  • pointAM-MSCs สเต็มเซลล์จากเยื่อหุ้มรก
  • pointVivaCELL สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมัน
  • pointVivaGRAFT การดูดไขมันร่างกายเพื่อนำมาจัดเก็บ เพื่อรอใช้
  • pointPBSC สเต็มเซลล์จากกระแสเลือด
  • pointVivaBank ฝากไข่/ฝากสเปิร์ม
  • pointNatural Killer Cells (Cancer Immunotherapy)

สเต็มเซลล์และการนำไปใช้

Personal care

ด้วยเทคโนโลยีและความก้าวหน้าในปัจจุบัน ทุกคนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ด้วยสเต็มเซลล์จากไขมันของตัวเอง นวัตกรรมที่ได้มาตรฐานการรับรองในระดับสากล ภายใต้คำนิยามที่ว่า “Your Life is Your Choice” หรือ คุณภาพชีวิตที่คุณเลือกเองได้

Types of services

Products

VivaGRAFT VivaCELL
การฝากไข่ การฝากสเปิร์ม

บริการจัดเก็บเนื้อเยื่อไขมันคุณภาพ ที่จัดเก็บเพียงครั้งเดียว แต่สามารถนํามาใช้ได้หลายครั้ง ด้วยมาตรฐาน การจัดเก็บตั้งแต่การตรวจความมีชีวิตของเนื้อเยื่อไขมัน (Adipocyte Assay) การปราศจากเชื้อทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ห้องปฏิบัติการและกระบวนการจัดเก็บเนื้อเยื่อไขมันแช่แข็งในระดับสากล รวมไปถึงเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในกระบวนการจัดเก็บและน้ำยามาตรฐานการผลิต GMP ซึ่งเป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติและพิสูจน์แล้วว่า สามารถทําให้ผลิตภัณฑ์เกิดความปลอดภัยและได้มาตรฐาน

ไขมันในร่างกายของเราเป็นแหล่งกําเนิดสเต็มเซลล์ที่สําคัญอีกแหล่งหนึ่ง ด้วยนวัตกรรมและเทคโลโนยีในปัจจุบัน เราสามารถนําไขมันที่แช่แข็งไว้ไปผ่านกระบวนการคัดแยกและเพิ่มจํานวนเพื่อให้ได้ VivaCELL หรือ สเต็มเซลล์ จากไขมัน ที่สามารถนําไปฟื้นฟูส่วนต่าง ๆ ภายในร่างกายได้อีกด้วย

การฝากไข่ คือ การนําเอาไข่สภาพดีในวัยเจริญพันธุ์ออกมาจากรังไข่ จากนั้นนํามาแช่แข็งเก็บไว้ โดยไข่ที่ถูกเก็บจะเหมือนถูกหยุดอายุเอาไว้ ทําให้ไม่เสื่อมสภาพและสามารถนําออกมาใช้ เพื่อพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์เมื่อถึงเวลาที่ต้องการ

การฝากสเปิร์ม คือ การคัดตัวสเปิร์มที่แข็งแรงสมบูรณ์จากฝ่ายชาย นํามาฝากเก็บไว้โดยการแช่แข็ง เพื่อรอเวลาการนําออกมาใช้ เมื่อมีความพร้อมที่จะมีบุตรในอนาคต

Additional services

  • pointApoE การตรวจหายีนประเมินความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์
  • pointPreeclampsia การตรวจหาครรภ์เป็นพิษ

Concierge service

บริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของไครโอวิวา