กลับ

Payment

ชำระโดยหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน

โดยบริษัทฯ จะทำการหักบัญชีตามวันที่ในข้อตกลงของแต่ละธนาคารดังต่อไปนี้

Choose the best option for your family’s future health

ติดต่อเรา