NEW CLIPPING
Back

TCEL สานพลัง ไครโอวิวาจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ

2019 February

ทีเซลส์ สานพลัง ไครโอวิวา จัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำบัด ก้าวสู่ Thailand 4.0

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)  หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด สานพลังร่วมกับ บริษัท  ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ “การจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำบัด” เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 20 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

โดย ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และ คุณจิรัญญา ประชาเสรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือ “การจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำบัด” โดยมี ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และ คุณกมลรัตน์ ศรีถวิล ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม

ดร.นเรศ ดำรงชัย เปิดเผยว่า “การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการบูรณาการข้อมูลของทุกส่วนงานภายในองค์กรเข้าด้วยกัน เกิดการใช้งานระบบบนฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาองค์กรภาครัฐก้าวสู่ Thailand 4.0”   

“สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำบัด อยู่ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเซลล์และยีนบำบัด ตั้งอยู่ ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อาคาร C ชั้น 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี การจัดตั้งโครงการนี้ เพื่อให้บริการการตรวจรับรองคุณภาพ และการประกันคุณภาพ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำบัดในระดับมาตรฐานสากล รวมถึงการดำเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติยา และประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา” ดร.นเรศ กล่าวปิดท้าย

A group of people posing for the cameraDescription automatically generated

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/53864

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.