กลับ

Code of Ethics

ของ บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท รีไววา เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Ethics)

บริษัทฯ จะปฏิบัติและดูแลให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี้

 1. บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทาง กฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 2. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
 3. บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี ใช้ความรู้ความสามารถอย่าง เต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 4. บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจอันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัย จะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่และกฎหมายกำหนด
 5. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการได้
 6. บริษัทฯ เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
 7. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม
 8. บริษัทฯ ให้โอกาสที่เท่ากันในทุกมิติของการจ้างงาน และจะไม่ยอมรับซึ่งการเลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมายหรือการคุกคามประเภทใดทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น ความเห็นในทางเสื่อมเสียที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ หรือคุณลักษณะทางชาติพันธุ์ ศาสนา การเมือง วัฒนธรรม ตลอดจนการคุกคามทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ด้วย
 9. บริษัทฯ จะจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดีสำหรับพนักงานทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดูแลรักษาสถานที่ปฏิบัติงานให้ปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี ตลอดจนทำให้สถานปฏิบัติงานปราศจากซึ่งยาเสพติดผิดกฎหมายหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมาย และ/หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่ปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด นอกจากนี้พนักงานทุกคนยังมีหน้าที่ในการรายงานอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติหรือปัจจัยแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยด้วย
 10. บริษัทฯ ให้อิสระในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการ โดยปราศจากบังคับ
 11. บริษัทฯ จะพิจารณาค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใด อย่างเป็นธรรม, เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

นางสาวกมลรัตน์ ศรีถวิล
Chief Operations Officer

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.