การรับรอง
และรางวัล

การรับรองคุณภาพโดย AABB


AABB เป็นองค์กรที่รวมตัวกัน ของผู้ให้บริการด้านธนาคารเลือดและการรักษาโดยการใช้เซลล์ในสหรัฐอเมริกา โดยหนึ่งในภารกิจหลักคือการสร้างมาตรฐานและให้ การรับรองห้องปฏิบัติการเพื่อคุณภาพในการนําเซลล์ไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 

 

 

 

ความแตกต่างของการรับรองคุณภาพโดย AABB กับการรับรองคุณภาพอื่นๆ


มาตรฐาน AABB เกิดจากการประชุมและพัฒนาร่วมกันจากผู้เชี่ยวชาญ และสถาบันทั้งหลายที่มีความรู้ความชํานาญและความสามารถโดยเฉพาะ ในด้านนั้นๆ ในระดับสากล จึงได้ออกข้อกําหนดอันเป็นมาตรฐานในระดับสูงสุดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในการนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทางห้องปฎิบัติการที่ผ่านการรับรองนั้นไปใช้ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มาตรฐานของ AABB นั้นจะให้การรับรองทั้งในส่วนของคุณภาพและในส่วนของเทคนิค จึงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขว้างจากทั่วโลก  


 

 

ธนาคารเลือดสายสะดือที่ได้รับการรับรองจาก AABB นั้นมีความหมายอย่างไร


ธนาคารเลือดสายสะดือที่ได้รับการรับรองจาก AABB แสดงให้เห็นว่าธนาคารเลือดสายสะดือนั้นๆ มีพันธะสัญญาอย่างแท้จริงในการ มุ่งมั่นดูแลประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการ โดยแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของสถานที่ความรู้ ความสามารถของบุคลากร ความทันสมัยและ มีมาตรฐานของอุปกรณ์ และระบบต่างๆ ทั้งในส่วนของระบบคุณภาพและการให้บริการในการเก็บและแช่แข็งเลือดสายสะดือ รวมทั้งแผนสํารองฉุกเฉิน และความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ AABB เป็นองค์กรที่กําหนดมาตรฐานโดยผู้ที่มีความรู้ความชํานาญ เป็นที่ยอมรับเชื่อถือจากทั่วโลกและไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เข้ารับการรับรองคุณภาพ

 

http://www.aabb.org/

 

 

 

 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน