ขอความช่วยเหลือ? บล็อก
โทร : +66-(0)94-449-9445 / Email : info@cryoviva.com

WHAT IS CORD BLOOD?

เป็นสเต็มเซลล์ชนิดที่มีศักยภาพในการเจริญและพัฒนาไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆ เช่น เซลล์ไขมัน เซลล์กระดูก เซลล์กล้ามเนื้อ ดังนั้น สเต็มเซลล์ชนิดมีเซนไคมอลจึงสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม...

อ่านเพิ่ม

Real Life
Cases

Cord for LifeSM คือ โปรแกรมการเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ได้รับทราบถึงประโยชน์ของการเก็บสเต็มเซลล์ จากเลือดสายสะดือว่าสามารถใช้รักษาโรคใดได้บ้าง เมื่อคุณเลือกโปรแกรม Cord for LifeSM ..

อ่านเพิ่ม

State of the Art Technology

ไครโอวิวา ใช้เทคโนโลยีซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วของประเทศสหรัฐอเมริกา จากไลฟ์ฟอร์ส ไครโอแบงค์ ผู้บุกเบิกและมีประสบการณ์การเก็บแช่แข็งสเต็มเซลล์จ ากเลือดสายสะดือมานานเกือบ...
 

อ่านเพิ่ม

คุณแม่ใหม่ RESOURCE MENU

Are you expecting a baby? Sign Up for our New Mothers Guide! Give us your email address, and we will send you important information on becoming a mother.